Disclaimer

 

Met deze website van Dermatologie Amsterdam willen wij patiënten en bezoekers en overige geïnteresseerden informatie bieden.

.
Aansprakelijkheidsuitsluiting
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan het voor komen dat de informatie niet (meer) volledig of juist is. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. Dermatologie Amsterdam kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite(s). Dermatologie Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als het gevolg van het gebruik van de door Dermatologie Amsterdam op haar internetsite(s) gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet. Voor gerichte advisering raden wij u aan om een afspraak te maken voor het poliklinisch spreekuur van de medisch specialist. 

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

De website plaatst een cookie van Google Analytics. Wij gebruiken deze uitsluitend om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan deze informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Privacy
Alle door de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite van Dermatologie Amsterdam aan Dermatologie Amsterdam verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, niet door Dermatologie Amsterdam bekend worden gemaakt aan derden, behoudens indien dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd. 

naar boven

 

 

 

 

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite(s) van Dermatologie Amsterdam mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dermatologie Amsterdam, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt. Voor overname van informatie van de internetsite van Dermatologie Amsterdam dient u contact op te nemen met Dermatologie Amsterdam via 020 - 627 16 72

Verwijzing naar andere informatiebronnen 
Een aantal 'links' (verwijzingen) in de internetsite(s) van Dermatologie Amsterdam voeren naar informatiebronnen die door anderen dan Dermatologie Amsterdam worden beheerd en waarover Dermatologie Amsterdam geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt Dermatologie Amsterdam dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen. 

Verwijzing naar informatie en diensten op de internetsite(s) van Dermatologie Amsterdam vanuit andere internetsites
Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite(s) van Dermatologie Amsterdam. Dermatologie Amsterdam spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van de internetsite(s) van Dermatologie Amsterdam in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft van Dermatologie Amsterdam via 045-5766197

Wijzigingen
Dermatologie Amsterdam behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de internetsite(s) van Dermatologie Amsterdam van kracht.

naar boven